Thiên Nghi giành lại con trai, Nhược Lan mất hết hi vọng