‘Cây táo nở hoa’: Châu bày mâm cao cỗ đầy thuyết phục Ngà – Báu đến đưa tang bố