2 nhóm nhạc nữ của YG và SM không bao giờ có thể tạo ra lần thứ hai